ĮSTAIGOS TIKSLAS

Sukurti kiekvienam vaikui atitinkančią jo amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius ugdimosi aplinką, kuri padėtų ugdyti(s) kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdimui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.